Licitatia pentru grupul de cogenerare de la CET se face discret

Pe 18 aprilie are loc deschiderea ofertelor la licitatia privind achizitionarea celui de-al doilea grup de cogenerare de la CET Bacau. Primaria, ordonatorul de credite, a luat decizia ca licitatia sa nu fie electronica, ci deschisa, lipsita de transparenta specifica unei licitatii online. In acelasi timp, reprezentantii administratiei Stavarache au decis ca termenul de depunere a ofertelor sa fie prelungit cu o saptamana.

“Nu organizam noi licitatie, ci Primaria Bacau. Noi vom asigura doar consultanta tehnica”, afirma Sorin Adrian Capat, directorul CET Bacau.

 

Reprezentantii Primariei Bacau nu au facut inca publica locatia in care va avea loc deschiderea ofertelor si nu ne-au putut oferi alte indicii. Totodata, presa nu va avea acces la licitatie.“Nu cred ca presa poate participa. Ma voi interesa, deocamdata nu stiu nimic concret”, ne-a precizat purtatorul de cuvant Ionut Tomescu.

 

In urmatorii 3 ani, peste 98 de milioane de lei (aproximativ 23 de milioane de euro) se vor cheltui pentru montarea unui grup de cogenerare cu ciclu mixt, cu doua cazane auxiliare, care vor produce peste 14 Megawatti. Jumatate din fonduri sunt europene, prin Programul Operational Sectorial de Mediu, Axa prioritara 3, 45% sunt de la bugetul national si doar 5 % de la bugetul municipiului Bacau.

 

Inadvertente in documentele primariei

In documentatia depusa pe SEAP se regasesc mai multe inadvertente, in ciuda faptului ca la mijloc sunt fonduri europene. Pe fisa principala, publicata pe SEAP, data la care se vor deschide ofertele este 29 aprilie “Data: 29.04.2011 18:00, Locul: S.E.A.P.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: membrii comisiei de evaluare ai ofertelor”. In acelasi timp, pe fisa de date, contrasemnata si de primarul Romeo Stavarache, data deschiderii ofertelor ar fi trebuit sa fie 11 aprilie: “Data, ora si locul deschiderii ofertelor : 11.04.2011, ora 16°°, la sediul Municipiului Bacau, prin intermediul SEAP (Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice). In cadrul sedintei de deschidere vor participa doar membrii comisiei de evaluare a ofertelor nefiind permisa participarea reprezentantilor ofertantilor. Procesul-verbal al sedintei de deschidere va fi semnat de catre membrii comisiei de evaluare”. Pe de alta parte, fara a se fi facut un anunt oficial, termenul de depunere a ofertelor a fost decalat pentru 18 aprilie. „Licitatia va avea loc pe 18 aprilie, la sediul primariei”, ne-a mai precizat Sorin capat, directorul CET.

 

Evaluarea, la mana specialistilor CET

 

1)  Pretul – Nmax puncte_p 

2)  Eficienta globala bruta a centralei cu ciclu combinat, calculata in conditii standard

3)  Perioada de solutionare a defectiunilor si de repunere in functiune a grupului de cogenerare cu ciclu combinat, in perioada de garantie

4)      Durata de proiectare, executie a lucrarilor si punere in functiune, reprezentand durata de indeplinire a contractului – Nmax puncte_d

60 puncte 

20 puncte

10 puncte

10 puncte

 

 

 

Toate ofertele vor fi depuse in SEAP (Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice) la adresa www.e-licitatie.ro. 

Orice operator economic inregistrat in SEAP, are dreptul de a depune oferta. Operatorul economic are dreptul de a transmite oferta conform precizarilor de mai jos ?i numai pân? la data si ora limit? de depunere a ofertelor prev?zute în anuntul de participare.

Ofertele vor contine urmatoarele documente  grupate in 2 parti:

A.   Partea I – Documentatia de calificare

B. Partea II – Propunerea tehnica, Propunerea financiara si Documentele care insotesc oferta :

 

A. Partea I, continand documentatia de calificare va fi transmisa in format electronic in SEAP la adresa www.e-licitatie.ro pana la data de 11.04.2011 ora 16.00 impreuna cu valoarea  propunerii financiare, criptata.

Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, respectiv partea I a ofertei, operatorii economici vor introduce în SEAP, toate  informa?iile si documentele solicitate de c?tre autoritatea contractant? la capitolul V.

Toate documentele solicitate se vor scana color dupa originale/ copii  legalizate, semnate si stampilate de catre ofertanti.

Toate documentele vor avea, pe lâng? semnatura, men?ionat numele întreg, in clar.

B. Partea II – va contine – Propunerea tehnica, Propunerea financiara si Documentele care insotesc oferta si va fi transmisa prin po?t? sau depusa direct de c?tre ofertant la  sediul autoritatii contractante:

PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU,

Str.MARASESTI, nr. 6, Registratura cam.2,

cu respectarea termenului de 11.04.2011 ora 16.00, (in baza art.17, alin 4 din HG 1660/2006 actualizata).

1. Propunerea tehnica se va prezenta conform solicitarilor de la pct.VI.4

2. Propunerea financiara se va prezenta conform solicitarilor de la pct.VI.5

3. Documentele ce insotesc oferta (nu se vor introduce in plic) si vor contine :

a) Scrisoarea de înaintare (Formularul 2A)

b) Documentul care atesta constituirea garantiei de participare, in original, insotita dupa caz de declaratia pe proprie raspundere privind incadrarea firmelor  in categoria IMM-uri,

c) Imputernicire scrisa prin care semnatarul ofertei este autorizat sa angajeze ofertantul in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

d) Acordul de asociere semnat si completat, daca  este cazul

 

Ofertantul trebuie sa prezinte propunerea  tehnica si propunerea financiara in original si 5(cinci) copii ale acesteia + 1 exemplar in format electronic-CD. In eventualitatea unei discrepante intre original si copie va prevala originalul.

Originalul si copia trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila si vor fi semnate pe fiecare pagina de reprezentantul / reprezentantii autorizat / autorizati corespunzator sa angajeze ofertantul in contract.

– Orice stersatura, adaugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana/persoanele autorizat/autorizate sa semneze oferta.

-Ofertantii vor prezenta un opis la fiecare dosar prezentat, cu pagini numerotate si semnate.

Propunerea tehnica si propunerea financiara vor fi transmise in pachet sigilat, cu mentiunea:

„Ciclu combinat 14 Mwt + Cazane auxiliare + Adaptarea schemei termomecanice in CET1 Chimiei Bacau”

………….. [denumire Autoritate Contractanta]

Numele ofertantului…………………………….

A nu se deschide înainte de data 11.04.2011, orele 16,00

In interiorul pachetului sigilat se va regasi propunerea tehnica si propunerea financiara in (6 exemplare din care 1 original + CD si 5 copii), in plicuri interioare distincte, sigilate, cu mentiunea:

 

„Ciclu combinat 14 Mwt + Cazane auxiliare + Adaptarea schemei termomecanice in CET1 Chimiei Bacau”

………….. [denumire Autoritate Contractanta]

Numele ofertantului…………………………….

A nu se deschide înainte de data 11.04.2011, orele 16,00

Astfel:

exemplar: ORIGINAL + CD,

exemplar: COPIE 1

exemplar: COPIE 2

etc

Si asa mai departe.

 

Daca plicul exterior nu este sigilat si marcat ca mai sus, Beneficiarul nu isi va asuma nicio responsabilitate pentru deschiderea prematura a ofertei.

 

Modul de prezentare a plicurilor interioare:

Fiecare dintre plicurile interioare va contine doua plicuri:

Primul va fi denumit „PROPUNEREA TEHNICA” iar al doilea „PROPUNEREA FINANCIARA”

Cele doua plicuri vor sigilate separat, cu urmatoarele mentiuni pe fiecare:

 

„Ciclu combinat 14 Mwt + Cazane auxiliare + Adaptarea schemei termomecanice in CET1 Chimiei Bacau”

………….. [denumire Autoritate Contractanta]

Numele ofertantului…………………………….

A nu se deschide înainte de data 11.04.2011, orele 16,00

Astfel:

exemplar: ORIGINAL

exemplar: COPIE 1

exemplar: COPIE 2

etc

In functie de pachetul in care sunt incluse.

 

Suplimentar celor doua pachete, plicurile interioare denumite „Original” vor contine un al treilea plic denumit „CD” si va contine varianta electronica a tuturor documentelor solicitate. Acest plic va avea aceasi denumire ca cele doua plicuri de mai sus.

Ofertantul va prezenta in interiorul plicurilor opisul documentelor atasate pentru fiecare sectiune, numar de pagini continute, documentele fiind numerotate, semnate si stampilate.

Ofertantul trebuie sa ia toate masurile astfel incat partea I a ofertei sa fie transmisa si inregistrata in SEAP la adresa www.e-licitatie.ro pana la data de 11.04.2011 ora 16.00, iar partea II a ofertei sa fie depusa la PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU,  Str. MARASESTI, nr. 6, Registratura cam.2, pana la aceeasi data de 11.04.2011 ora 16.00.

Operatorul economic are obligatia de a depune oferta in forma solicitata pana la data limita pentru depunere, stabilite in anuntul de participare si in documentatia de atribuire.

Riscurile aferente transmiterii ofertei, inclusiv for?a major?, cad in sarcina operatorului economic.

Ofertele depuse la o alta adresa decat cea indicat? la pct. VI.6, sub alta forma decat cea stabilita, fara garantia de participare, sau dupa expirarea termenului limita de depunere a ofertelor, vor fi respinse si vor fi returnate nedeschise.

–    Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta.

–     Continutul ofertelor trebuie sa ramana confidential pana la data stabilita pentru deschiderea acestora, autoritatea contractanta urmand a lua cunostinta de continutul respectivelor oferte numai dupa aceasta data.

 

Ofertele vor fi transmise conform solicitarilor prezentate detaliat la pct.VI.6.2 dupa cum urmeaza: 

1. Partea I – Documente de calificare la adresa www.e-licitatie.ro;

2. Partea II – Propunerea tehnica, propunerea financiara si documentele ce insotesc oferta (scrisoare de inaintare, documentul care atesta constituirea garantiei de participare, Acordul de asociere semnat si completat, daca  este cazul) la adresa Adresa Autoritatii Contractante, asa cum a fost prezentata in Subclauza I.a;

 

–       Data :  11.04.2011

–       Ora :   16.00 (ora autoritatii contractante)

 

Modificarea si retragerea ofertei: 

– Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau retrage oferta inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens;

– Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage oferta sau modifica oferta deja depusa dupa expirarea datei limita stabilita;

– Ofertele sunt declarate întarziate dac? sunt depuse la o alt? adres? sau sunt depuse dup? data si ora limit?:  11.04.2011,orele 16.00”, urmand sa fi returnate nedeschise.

Data, ora ?i locul deschiderii ofertelor : 11.04.2011, ora 16°°, la sediul Municipiului Bacau, prin intermediul SEAP (Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice). 

In cadrul sedintei de deschidere vor participa doar membrii comisiei de evaluare a ofertelor nefiind permisa participarea reprezentantilor ofertantilor.

Procesul-verbal al sedintei de deschidere va fi semnat de catre membrii comisiei de evaluare.

Obliga?ia de a transmite un exemplar al procesului-verbal tuturor operatorilor economici participan?i la procedura de atribuire, în cel mult o zi lucr?toare de la deschidere nu este aplicabila în cazul in care autoritatea contractanta aplica o procedura de atribuire prin mijloace electronice, in acest caz trasabilitatea ac?iunilor fiind asigurat? implicit de SEAP.

În cadrul ?edin?ei de deschidere nu este permis? respingerea niciunei oferte, cu excep?ia celor care se încadreaz? într-una dintre urm?toarele situa?ii:

a) au fost depuse dup? data ?i ora-limit? de depunere sau la o alt? adres? decât cele stabilite în invitatia  de participare;

b) nu sunt înso?ite de garan?ia de participare, în cuantumul, forma ?i având perioada de valabilitate solicitate în documenta?ia de atribuire.

 

 

Impartaseste

Mircea Merticariu a etichetat acest articol cu: ,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

 

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com